top of page

SmarTone Home 5G寬頻限時登記禮遇


Home 5G寬頻免拉線,免安裝或搬遷費!插電即用無限5G數據^,細細部易攜帶,仲無限使用地點,隨你靈活擺放,放喺屋企任何位置或帶出街做「私人寬頻」都無問題! 由即日起至2024年5月31日,凡成功登記SmarTone指定Home 5G寬頻計劃即免費送價值超過$400餐飲優惠券,賞你食盡亞洲美饌!餐飲優惠券只適用於以下指定餐廳商戶:條款及細則: ^FUP (公平使用政策)適用。禮品數量有限,送完即止。受條款及細則約束。 *「全港No.1 5G家居寬頻」是基於SmarTone委託NaunceTree市場研究公司進行,於2023年5月至6月期間透過街頭訪問及網上問卷調查1,005位家居無線寬頻用戶所得。 服務之供應將視乎本公司之網絡覆蓋而定。如客戶於某些5G網絡覆蓋以外之特定地點使用本服務,本公司會以4G網絡繼續為客戶提供服務。客戶實際上網體驗會受不同因素影響,如用戶與發射站的相對位置、網站伺服器資源及互聯網流量狀態、用戶數量、用戶所使用之裝置及其他因素而有所影響。Wi-Fi覆蓋視乎單位面積、間隔、建築材料及其他外在因素而定。 Storellet 餐飲優惠券優惠 : 優惠期有限。優惠只適用於指定住宅地址申請指定 SmarTone Home 5G 寬頻服務計劃,的客戶方可獲贈 Storellet 餐飲優惠券。餐飲優惠券須於Storellet平台上兌換及使用,受相關條款及細則約束,總值只供參考,顧客最後可享受的總優惠金額以實際消費為準。圖片只供參考。禮品數量有限,本公司保留以其他價值同等或相近的禮品替代之權利。禮品換領通知將於合約生效後6個星期內以電子郵件方式發送至客戶的登記電郵地址。客戶須按指示完成換領。客戶必須於合約生效後指定日期内成功領取禮品,逾期將不獲補發。若客戶於禮品寄出前轉用其他服務或取消此服務,優惠將自動取消。客戶於承諾之合約期內終止合約,適用之優惠亦會同時於沒有任何補償的情況下終止。如有任何爭議,本公司保留最終決定權。服務計劃或包括借用路由器服務並於合約期內豁免每月HK$65租機費。客戶須繳交HK$1,500借用路由器服務按金。路由器租用按金可於歸還狀態良好的路由器後全數退回,如客戶選擇自動轉賬繳交月費,可豁免路由器租用按金。於合約期限終止後,如客戶繼續使用此服務,本公司將按照當時同等服務計劃之月費收費 (包括路由器租用費(如有))。新申請本服務的客戶可於服務生效日期起可享有7天的試用保證。如客戶於7天試用保證期內終止服務計劃,同一申請內之其他服務/增值服務/相關優惠將同時取消,客戶將不須支付任何已使用設備租借/服務/服務計劃之費用,已支付賬單內的服務月費及作購買5G寬頻裝置之費用,可於退還5G寬頻裝置給本公司時安排退款。本公司保留對優惠及任何爭議之最終決定權,並可更改優惠之條款及細則而不作另行通知。有關服務及優惠詳情,請參考 www.smartone.com/tc/Home5GBroadband受條款及細則約束,詳情請參閱 T&C_WB002F

Comments


bottom of page